Het verhaal achter Grassroots Curaçao

De ontstaansgeschiedenis van Grassroots Foundation Curaçao
... educatief en digitaal naar de West

Het begin …
De software-licenties in het Nederlandse onderwijs (en vele andere landen) zijn goed geregeld. Niet alleen de scholen zelf, maar ook docenten en leerlingen kunnen tegen minimale kosten op legale wijze van veel (onderwijs) software gebruik maken. In Nederland wordt dat verzorgd door een drietal organisaties: APS IT-diensten (Primair Onderwijs), SLBdiensten (Voortgezet Onderwijs en ROC’s) en SURFdiensten (HBO/WO). Joost Wasch, directeur SLBdiensten, door zijn liefde voor Curaçao geïnspireerd, denkt dat die regeling ook op Curaçao uitgerold zou kunnen/moeten worden. Per slot van rekening zijn de Antillen toch nog een stukje Koninkrijk der Nederlanden met een gelijkwaardig onderwijs-systeem. Als man van de daad vraagt hij Educos (Louis & Marijke Hilgers) te onderzoeken of dat wenselijk is en méér nog of dat draagvlak zal hebben.

Op bezoek op de Albert Schweitzer school

In september 2008 wordt een eerste bezoek aan Curaçao gebracht. Het team bestaat uit Joost Wasch (SLBdiensten), Louis & Marijke Hilgers (Educos) en Harry Hoeve (RKCS). Met vele geledingen wordt gesproken. Niet alleen met onderwijsorganisaties, maar ook met daaraan gerelateerde organisaties. Van het RKCS (RK Centraal Schoolbestuur), hetVPCO (Verenigd Protestants Christelijk Onderwijs) tot DOS (Dienst Openbare Scholen). Daarnaast met het Antilliaanse Ministerie van Onderwijs en het Curaçaose Departement van Onderwijs alsook met FMS (Fundashon Materiaal pa Skol - Stichting ontwikkeling schoolmaterialen). In het gesprek met het ministerie van Transport en Communicatie geeft minister Adriaanse (en zijn adviseur Curt Brunings) aan dat er serieuze plannen zijn om van Curaçao een Kenniscentrum in het Caribische gebied te maken.

Met vele organisaties is overleg gevoerd.
vlnr Louis Hilgers - Harry Hoeve - Joost Wash - adviseur minister Curt Brunings - minister van Transport en Communicatie Adriaans
vlnr Louis Hilgers - Marijke Hilgers-Hoelen - Harry Hoeve - Gedeputeerde van Onderwijs mevrouw Alcalla-Wallé - Joost Wash
Minister Transport en Communicatie
Departement van Onderwijs
vlnr adviseur Curt Brunings - adviseur minister van onderwijs mevrouw NG - Marijke Hilgers-Hoelen
vlnr Joost Wasch - dhr.  Nicolaas - mevr. R. Zimmerman - mej. Jeanthal Trinidad - directeur Dienst Openbaar Onderwijs mevrouw Sahayra Braun-Nisbet - Louis Hilgers
Ministerie van Onderwijs
Dienst Openbare Scholen
vlnr Joost Wash - Marijke Hilgers-Hoelen - directeur RK Centraal Schoolbestuur mevrouw van Lamoen-Garmers - Harry Hoeve
vlnr Marijke Hilgers-Hoelen - Harry Hoeve - Joost Wasch - voorzitter Verenigd Protestants Chrstelijk Onderwijs dhr. Bert Veldhuizen - ict-coördinator Reginald Römer
RK Centraal Schoolbestuur
Vereniging Prot.Chr. Onderwijs
vlnr Louis Hilgers - directeur Fundashon Material pa Skol mevrouw Irene Dick
vlnr Marijke Hilgers-Hoelen - directeur Albert Schweitser school mevrouw Lucille Hoelen -  Joost Wasch
Fundashon Material pa Skol
Albert Schweitzer school

Bij een groot aantal belangrijke onderwijsgeledingen worden standpunten geïnventariseerd. De basisgedachte achter het hele project is voor Curaçao dezelfde voorwaarden voor de licenties van de software als Nederland aan te houden. Dat impliceert dat er uiteraard fondsen nodig zijn. Fondsen die door de onderwijsverantwoordelijke organisaties (nog) niet begroot zijn. Het Ministerie van Onderwijs, bij monde van mevrouw NG komt met de suggestie voor de aanloopperiode (3 jaar) bijzondere financiering aan te vragen. Na afloop van die periode kunnen de besturen een en ander in de respectievelijke begrotingen opnemen. Deze extra financiering wordt aangevraagd bij het Nederlandse Ministerie van Onderwijs. Dat Ministerie gaat in eerste aanleg akkoord en stelt de benodigde fondsen beschikbaar. Echter door omstandigheden buiten de schuld van het onderwijs op Curaçao wordt deze opzet in tweede instantie afgewezen.

Hoe nu verder?
Plan B wordt ontwikkeld. Dit plan bestaat uit twee delen.

  1. De software-licentie–uitrol. Drie pilotscholen (aan te wijzen door de besturen zelf) worden breed gefaciliteerd. Het benodigde geld komt vanuit de particuliere sector.
  2. Het ICT-stimuleringsproject Grassroots Curaçao. Hiervoor komen de benodigde fondsen eveneens uit de particuliere sector.

Het plan wordt voorgelegd aan de onderwijsorganisaties RKCS, VPCO en DOS. Deze zijn akkoord en in onderling overleg wordt van elk schoolbestuur een pilotschool aangewezen. Het zijn Radulphus college (RKCS- rector Kenneth Petronilla (later opgevolgd door rector Adri Mink), Peter Stuyvesant college (DOS - Jo Hanssen) en Marnix college ((VPCO - directeur Cok Prevo). Van 25 april tot 1 mei 2009 wordt een 2e bezoek gebracht.

vlnr - Jacintho Pantoflek - Rienst de Boer - Louis Hilgers
Gracia Greijmans - Kenneth Petronilia - Fred Wagemakers
Sahayra Braun Nisbeth - Jo Hanssen
Joost Wasch - Cok Prevo - Harry Hoeve

Gesproken wordt met een afvaardiging van de pilotscholen (rectoren, directeuren en ICT-coödinatoren. Besloten wordt dat van elke school een contactpersoon wordt aangewezen voor deel 1 van plan B (software-uitrol) en deel 2 (ICT-stimulering in het onderwijs via het Grassroots Curaçao project). Voor het hele plan is funding nodig. Namens SLBdiensten besloot Joost Wasch al eerder een substantieel bedrag in het project te steken.

met Gregory Elias
van Fundashon Bon Intenshon

Daarnaast heeft Gregory Elias van Fundashon bon Intenshon eenzelfde bedrag voor het project beschikbaar gesteld. Tevens is besloten dat Louis Hilgers het Grassroots gedeelte gaat organiseren. Daartoe werd op 28 juli 2009 Grassroots Foundation Curaçao opgericht. Zitting hebben in de stichting: Harry Hoeve - Gregory Elias - Joost Wasch - Louis Hilgers.


Tijdens het 3e bezoek september 2009 vindt de laatste fase van de voorbereiding plaats. De initiatief-nemers zijn in de gelegenheid het hele project nóg duidelijker over te brengen aan minister van Onderwijs van de Nederlandse Antillen mevr. Omayra Leeflang. Zij is bijzonder enthousiast en verwijst wel naar de nieuwe staatkundige structuur. De huidige ministeries verdwijnen en onderwijs zal terecht komen bij het Departement van Onderwijs. Met de drie Grassroots coördinatoren van de drie pilotscholen worden de laatste puntjes op de i gezet. Alle scholen worden bezocht. Inmiddels is er een nieuwe rector benoemd op het Radulphus College in de persoon van Adri Mink. Het enthousiame op elke school is groot. Besloten wordt dat de definitieve lancering door middel van een persconferentie zal plaatsvinden op woensdag 28 oktober.

Overleg met het bedrijf Nedprogroup in de persoon van Hans Kruithof heeft ertoe geleid dat deze organisatie honderd IT-uren ter beschikking heeft gesteld aan de Grassroots Foundation Curaçao. Deze specialistische uren zullen vooralsnog niet besteed worden in de pilotperiode. Met deze Nedprogroup zal een preferred partnertschap aangegaan worden.


Robby Griffith

In Memoriam
Na een zeer enerverende week vol overleg, waarbij iedereen enthousiast was over de aanpak en het verloop van Grassroots Curaçao volgt een treurige zelfs bizar te noemen anticlimax. Dinsdagmorgen 22 september bereikt ons als een donderslag bij heldere hemel het bericht dat Robby Griffith overleden was. Slechts een drietal malen hebben wij hem mogen ontmoeten. Na een e-mail contactprobleem werd de samenwerking veel-belovend. Robby bleek een uiterst aimabele, erudiete, inspirerende en humoristische persoonlijkheid te bezitten. Duidelijk werd tijdens die laatste maandag-morgenvergadering, één dag voor zijn heengaan, dat hij de motor van het project op het Peter Stuyvesant College zou worden. Zijn voorbereidend werk op zijn school sprak al boekdelen. Iedereen was zwaar aangeslagen door het gebeuren. Alle Grassroots betrokkenen spreken bij deze nog uit dankbaar te zijn dat zij Robby Griffith, al was het voor sommigen slechts zo'n (veel te) korte tijd, hebben mogen leren kennen.


Uitbreiding Grassroots Curacao naar FO & SO
(Funderend en Speciaal Onderwijs)

In het voorjaar van 2010 overlegt Joost Wasch met Nico van Tricht van APS IT-diensten over de mogelijke verbreding van het Grassroots Curacao project naar het FO/SO. Mede op basis van de positieve ervaringen van de deelnemende VO-scholen, lijkt het zinvol een zelfde pilottraject voor het FO/SO op te zetten. Hierna volgt een intensief overleg tussen Joost Wasch, Louis Hilgers, Mariëtta Rijnfrank en Nico van Tricht. Dat resulteert in een besluit dat APS IT-diensten voor 2 jaar zal toe treden tot de Foundation en een bijdrage zal leveren aan de financiële middelen om een start te maken met een aantal pilotscholen en mogelijk verbreding naar meer scholen als deze pilot succesvol wordt afgerond.

Van 30 augustus t/m 3 september worden diverse overleggen met alle betrokkenen gevoerd. Allereerst is er een overleg met het bestuur van de Foundation over de uitbreiding en voortgang van het project. Besloten wordt APS IT-diensten formeel op te nemen in de Foundation en het pilotproject met 5 FO/SO scholen voor het schooljaar 2010-2011 te starten. In de loop van de week wordenn alle vijf pilotscholen bezocht.

De 5 pilotscholen FO/SO in het schooljaar 2010-2011
Kolegio Dodo Palm
Blenchi school
J.W.T.H. Schotborgh school
Marnixschool
Prof. Dr. I.C. van Houteschool

 

Een van de nieuwe aspecten aan Grassroots Curacao is dat er een lokale partij (NA-CSI) is aangezocht om ter plekke het project organisatorisch en administratief te ondersteunen. Dit is enerzijds noodzakelijk gezien de (potentiële) groei van het project en anderzijds kan men vanuit Curacao veel sneller en adequater reageren op vragen van scholen dan dat vanuit Nederland mogelijk is. NA-CSI kent bovendien de onderwijskundigen en organisatorische situatie op Curacao goed.

Grassroots FO/SO start per 1 oktober a.s doordat de leerkrachten van de pilotscholen hun projectplannen dan kunnen indienen.


Relevante links